Tietosuojaseloste

Tietosuoja tilitoimistossamme

Yrityksenne hankkii kirjanpito-, palkanlaskenta-, taloushallinto- tai isännöintipalvelut yritykseltämme, joten käsittelemme yrityksen työntekijöiden ja osakkaiden henkilötietoja. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme tuottaa sopimuksemme mukaista palkanlaskentapalvelua sekä muita hallinnollisen alan palveluita yrityksellenne. Tietosuoja on meille tärkeää ja huomioimme sen päivittäisessä työssämme.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä Tommi Saloseen tai Raili Hannukseen.

Toimistossamme säilytämme henkilötietoja omassa asiakasrekisterissämme. Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia henkilötietoja asiakasyrityksiemme työntekijöiden, osakkaiden ja asukkaiden osalta:
– osakkaan tiedot
– henkilötunnukset, silloin kun ne ovat henkilön yksilöimisen takia välttämätöntä
– sähköpostiosoitteet
– tilinumerot
– veronumerot
– puhelinnumerot
– sairaspoissaolotiedot
– ammattiyhdistystiedot
– huoneistoissa asuvien etu- ja sukunimet sekä muuttoajankohdat

Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissämme sen ajan, kun työntekijä työskentelee yrityksessä, osakas on omistajana, yritys on toimistomme asiakas, tai asukas asuu asunnossa. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän, maksujen ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa yrityksen toimittamista tiedoista, verokorteista ja työntekijän itse toimittamista tiedoista. Lisäksi keräämme tietoa asuntokaupan ja sisään muuton yhteydessä. Tietoja saamme eri viestintäkanavissa, kuten puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla.

Tarvitsemme osakkaan, työntekijän ja asukkaan henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa asiakkaamme tämän asioidessa toimistossamme tai mahdollisissa sähköisissä palveluissamme. Tietoja käytämme palkanlaskennassa, palkkatodistuksissa, osinkolaskelmissa, viranomaisilmoituksissa, maksuaineistoissa, vastike- ja vuokralaskutuksessa, perinnässä, tiedottamisessa ja hankittujen palvelujen järjestämisessä. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa toimiston ja asiakasyrityksen etua. Näiden ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön.

Henkilötietoja luovutetaan yrityksenne virallisille edustajille näiden tehtävien hoitamiseksi sekä yrityksenne mahdollisesti käyttämille palveluntarjoajille. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa työntekijälle, osakkaalle tai viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.

Yrityksessämme käsiteltävät henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan yrityksen työntekijät suojatuilla työasemillaan, joihin työntekijät pääsevät kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Käytännössä henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa tilassa.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.